Giới thiệu

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ - Bác Sĩ Cao Cấp -Thầy Thuốc Ưu Tú- Phó giám đốc kiêm trưởng khoa cấp tính nữ, Bệnh Viện Tâm Thần TW1 
"Được lưu danh vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám , tổ chức lần đầu tiên vào ngày 07/10/2014  " 

- Làm nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Pháp
- Bác sĩ cao cấp - Tiến sĩ tại Bệnh viện Tâm Thần TW1
- Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư vào ngày 11/04/2018
img_8914.jpg